เงื่อนไขการใช้บริการ

          บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลกับผู้สนใจทั่วไป ท่านผู้ใช้บริการโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานให้ครบถ้วนก่อนใช้บริการเว็บไซต์ เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัททุกประการ

          ในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้ หรืออาจก่อให้เว็บไซต์ทำงานผิดปกติหรือถูกรบกวนไม่ว่าด้วยวิธีการใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การจำกัดหรือระงับการใช้งานดังกล่าวไม่ถือเป็นการสละสิทธิใดๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่ตามกฎหมาย

          ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลข่าวสารทั่วไป บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และท่านไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใดๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว

          บริษัทฯ เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญา ในบรรดาข้อความ รูปภาพ วีดีโอ เสียง เนื้อหา มัลติมีเดียและสื่อต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ผู้ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ให้อนุญาต เผยแพร่ ข้อมูลที่ระบุไว้ในหรือนำข้อมูลในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ในเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยปราศจากความยินยอมของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด

          บริษัทฯขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม จำกัดการเข้าถึงข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงเงื่อนไขการใช้บริการที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หรือชี้แจงเหตุผลแต่ประการใด

          บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นแก่ท่านหรืออุปกรณ์ของท่าน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือบุคคลอื่นจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้บริการ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้