ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จำกัด

Prime X เกิดจากการการร่วมทุนกับ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยี IoTs  สำหรับการบริหารจัดการของอาคาร (Building Energy Management : BEM) การวิเคราะห์ Big Data และให้บริการ Cloud Computing เพื่อใช้กับ AI

ปัจจุบัน บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จำกัด ได้มุ่งเน้นการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งด้าน Hardware และ Software เพื่อความเท่าทันโลก

เพราะเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานของอนาคต PRIME X จึงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้กับทุกองค์กร เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Kriangsak Imtem

Chief Executive Officer

Nichakul Narabonyawat

Chief Technology Officer